Algemene Voorwaarden Juwelen Emma

Juwelen Emma
Stationsstraat 50
8930 Menen

Tel: 0472/44.51.81
Email: juwelenemma@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0546.716.051

Artikel 1: Toepassing en goedkeuring algemene voorwaarden

 • De bestelling en verkoop van juwelen of producten via www.juwelen-emma.be wordt U aangeboden door Emma Vuylsteke en Decruyenaere Veerle, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van de verkoper.
 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en -gerealiseerd via de webshop www.juwelen-emma.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
 • Door het plaatsen van een bestelling via www.Juwelen-emma.be verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Juwelen Emma worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Juwelen Emma ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Het aanbod

 • Alle aanbiedingen van Juwelen Emma zijn vrijblijvend en Juwelen Emma behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juwelen Emma zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Juwelen Emma. Juwelen Emma is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Juwelen Emma dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 • Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je krijgt het volledige orderbedrag terugbetaald. Enkel de verzendkosten zijn voor je rekening.

Indien je gebruikt maakt van het herroepingsrecht, houd je best rekening met volgende aandachtspunten:

 • De artikelen dienen in de originele staat teruggestuurd worden.
 • De losten van het terugsturen zijn voor eigen rekening. Uitgezonderd als Juwelen Emma een foute levering gestuurd heeft.
 • De retour gestuurde artikelen worden niet teruggenomen indien ze gedragen, beschadigd zijn of als je zelf de schade wou herstellen.
 • Gepersonaliseerde artikelen en artikelen met korting kunnen niet geretourneerd of geruild worden;
 • Wij ruilen geen artikels in voor een andere kleur. Zorg dus dat je zeker bent van je keuze bij het bestellen.
 • Items die buiten de retourtijd van de 14 dagen vallen, nemen wij niet in retour.

Stuur ons alvast een e-mail om te laten weten dat u retourneert. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 5: De Prijs

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Juwelen Emma behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Juwelen Emma niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van Juwelen Emma tot dat de betaling doorgevoerd en ontvangen is.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 • De juwelen van Juwelen Emma zijn fantasiejuwelen die met veel zorg zijn uitgekozen en gemaakt. Als er toch iets mis blijkt te zijn met het juweel, kan de klant dit binnen de 14 dagen na ontvangst terugsturen of bezorgen aan Juwelen Emma. Indien mogelijk zal het kosteloos hersteld worden. Na de periode van 1 maand, worden de juwelen enkel hersteld tegen een vergoeding. Gelieve eerst contact op te nemen per mail zodat er gekeken kan worden of de nodige onderdelen nog beschikbaar zijn. Indien u akkoord gaat met de herstelling en voorgestelde kostprijs hiervan, kan u ons het juweel opsturen of bezorgen. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Er is geen garantie op de verkleuring van metalen onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en afhankelijk van de zuurtegraad van de huid. Om verkleuring en beschadiging tegen te gaan, zorgt u er best voor dat de juwelen niet in contact komen met water of detergenten, de juwelen uitdoet alvorens te gaan slapen, parfums vermijdt en altijd goed bewaard.
 • Juwelen Emma biedt geen garantie op horloges.
 • De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen zoals eerder vermeld.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 • Juwelen Emma zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • De juwelen worden met de hand gemaakt en dat vraagt uiteraard enige tijd wanneer wij het juweel niet meer op voorraad hebben.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Juwelen Emma zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 7 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Juwelen Emma zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft de keuze om het vervangend artikel al dan niet te aanvaarden.

Artikel 8 – Betaling

 • Juwelen Emma voorziet in de webshop onderstaande betalingsmogelijkheden:

 

 • Juwelen Emma verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online juwelenwinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

Artikel 9 – Klantendienst

 • De klantendienst van Juwelen Emma is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 44 51 81 ( ma-vr 12.00-15.00), via e-mail op Juwelenemma@gmail.comof per post op het volgende adres/ Juwelen Emma, Stationsstraat 50, 8930 Menen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of iet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 11 – Privacy 

Juwelen Emma respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame-en /of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit ( kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijk , gedateerde en ondertekende aanvraag aan Juwelen Emma, Stationsstraat 50, 8930 Menen, de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u  ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Juwelen Emma, Stationsstraat 50, 8930 Menen, email Juwelenemma@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Juwelen Emma heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Juwelen Emma houdt online ( anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Juwelen Emma, Stationsstraaat 50, 8930 Menen, telefoonnummer +32 472 44 51 81 of e-mail juwelenemma@gmail.com